Doanh nghiệp cần làm gì khi xử lý nợ khó đòi?

Để xử lý nợ khó đòi, doanh nghiệp cần lưu ý về thời hiệu khởi kiện, tiền lãi áp dụng trong thời gian chậm thanh toán hoặc tiến hành khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thời hiệu khởi kiện Theo quy định của Luật Thương…